با کمک هواداران پیروز شدیم/ شادی من اصلا سیاسی نبود