فرهنگ حوزه‌ای نیست که مدیران تصمیم‌گیری، هنرمندان اجرا و مردم فقط بیننده باشند