حضور محسن رضایی در جمع تماشاگران دیدار پرسپولیس با حریف سعودی