امام جمعه کرمان: ایران از لحاظ قدرت نظامی حرف اول را در منطقه می زند