در مورد حق تیم تراکتورسازی کوتاه نخواهم آمد / انتخاب فغانی برای بازی تراکتور اشتباه بود