نوراللهی: در بازی برگشت هم باید نتیجه مطلوبی کسب کنیم