الهلال شایستگی قهرمانی در آسیا را دارد/ کارت زردم درست بود