به غیبت عالیشاه و مکانی فکر نمی‌کنیم/ به داوری اعتراض نداریم