پایان خوش و خاطره انگیز برای 90 دقیقه انتظار 100 هزار تماشاگر