به داوری اعتراضی نداریم | الهلال فوق حرفه ای کار کرد | نباید به غیبت عالیشاه و مکانی فکر کنیم