با این آمار همه چیز برای مرگ و میر ناشی از ایدز فراهم است!