قدوسی: برخی کارشناسان معتقدند گل الهلال به درستی مردود شده است