واکنش هاي فوق العاده مکاني دروازه پرسپوليس را بسته نگه داشت