دولت به دنبال ارایه خدمات بهتر در حوزه بهداشت و درمان است