عالیشاه: خوشحالم هواداران ورزشگاه را شادمان ترک کنند