احتمال تخفیف تحریم های روسیه علیه برخی کشورهای اروپایی