مکانی: از برد خوشحالم و به خاطر نبودن در بازی برگشت ناراحتم