بنگر: در عربستان دنبال مساوی باشیم قطعاً شکست می‌خوریم