نوروزی: خدا را شکر شرمنده هواداران نشدیم/ الهلال بسیار خوب بازی کرد