تشریح جزئیات بسته سلامت روان/پیشگیری از خودکشی و کاهش اعتیاد