از حضور 100 هزار هوادار پرسپولیس راضی هستم/ وقت کشی تاکتیک ما نبود