هورا؛ همه چیز برای مرگ و میر ناشی از ایدز فراهم است!