الهلال در خانه بسیار قوی تر است | در خانه حریف باید با فکر بازی کنیم | به زور آمپول توانستم سرپا بایستم