بازيکنان الهلال بعد از سوت پايان بازي به سمت داور هجوم بردند