برخورد كاميون با عابر پياده در کمربندی سیرجان –بندر عباس