هنرمندان برجسته به زندگي آرام نیاز دارند / برای تامین مخارج زندگی به قلم وابسته نیستم