استاندار فارس :اجرای طرح تحول در نظام سلامت رضایتمندی مردم را بدنبال داشته است