دور داور را شلوغ کردیم و او از اعلام گل به نفع الهلال خودداری کرد | با غیبت مکانی و عالیشاه کارمان برای