فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتر از ارس در تبریز فراهم می‌شود