ورزشگاه ۱۵ هزارنفری بوشهر ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد