بررسی مشکلات ایرانیان مقیم روسیه با حضور مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه