دکتر حسن هاشمی در نشست وزراي عضو اکو درژنو سخنرانی کرد