سقوط 141 هزار میلیارد تومانی ارزش بازار سرمایه از آذر 92