70 فعال قرآنی مازندران با رهبر معظم انقلاب دیدار می کنند