از دور افتخار برانکو تا کولی دادن بنگر به طارمی/ هواداران سرود قهرمانی سر دادند