دانشگاه علوم پزشکي براي ارتقاء امر پژوهش نيازمند اعتباري بالغ بر 228 ميليارد ريال است