توزیع 5 هزار نسخه بروشور جشنواره کوچ عشایر در کشور