ایران همچنان سوژه رسانه های خارجی | گزارش بی بی سی انگلیسی از فجایع تبریز