نژادفلاح مصاحبه را رها کرد تا پسرش را از دست ماموران آزاد کند!