چشم انتظاری شرکت های سرمایه گذار اروپایی به لغو ...