نظام اسلامی از نظر هویت دینی و انقلابی در وضعیت ممتاز قرار دارد