گسترش زبان فارسی وظیفه فرهنگی است که منجر به اقتدار ملی می شود