لرستان ظرفيت راه‌اندازي ۷۰۰ شرکت دانش بنيان را دارد