تعامل دوسویه روابط عمومی و اصحاب رسانه موجب اطلاع‌رسانی شفاف می‌شود