مشكلی كه قرار است دودش به چشم مردم برود / ارائه خدمات دوره ای به صورت آزاد