فرماندار میانه: دولت برای شکستن تحریم های ظالمانه قدم های خوبی برداشته است