پرسپولیس خیلی خسته بود | بازیکنان تلاش زیادی کردند