طلایی خطاب به اصلاح طلبان شورای شهر: از دروغ و اظهارات غیرواقعی بپرهیزید