بیشترین مشکل در مسکن مهر بوشهر مربوط به تاسیسات زیربنایی است