تلاش مقامات تدمر در حمص سوريه براي برطرف کردن مشکلات